Төрийн бус байгууллагын инстүүцийн орчны харьцуулсан шинжилгээ